Tilbake til artikler

Kompetanse ©


Av Ingrid Hole
I en tid med store omstillinger og forandringer for enkeltindividet, er det viktig å sette fokus på kompetanseutvikling. Utvikling av kompetanse er målet og bevisstgjøring er middelet for å nå målet. Store endringer foregår i så vel offentlig - som privat sektor og i denne prosessen er det viktig å se omstillinger i et helhetlig perspektiv for organisasjonen og for enkeltindividet. Da handler det om å ha en best mulig sammensetting av kompetanse. En balanse mellom formell kompetanse fra høyskole og universitet og en relevant og solid realkompetanse, arbeidserfaringen. Altså, den erfaringsbaserte læringen vi tar med oss videre i livet fra egen praksis.

Hva ligger i uttrykket kompetanse?
Kunnskap er en forutsetning for kompetanse, den er personlig og ”ligger i” enkeltindividet. Samtidig eksisterer kunnskap i en større sammenheng i samfunnet og i organisasjonene.
Enkeltmennesket skaffer seg kunnskap og bruker denne i forhold til andre mennesker. Kunnskapen blir uttrykt i en jeg og du situasjon eller i en jeg og organisasjonssituasjon. Samtidig kommuniserer vi kunnskapen gjennom vår form og fremføring, i den samlede kompetanse vi har.

Kompetanse defineres som kunnskaper, ferdigheter og evner som kan anvendes til å utføre arbeid. Kompetanse kan defineres ulikt, avhengig av sammenheng og nivåer til å avgjøre visse saker, eller som dyktighet og brukbarhet. Kompetanse består av individuelle kunnskaper, holdninger og ferdigheter og erfaringsbasert innsikt relatert til en definert yrkesfunksjon. Kompetansebegrepet har et helhetlig innhold og kompetanse er mer enn kunnskap, den omfatter hele mennesket.

Kompetanse beskriver våre forutsetninger til å møte virkeligheten, gjennom innstilling og våre tanker. Måten kompetanse kommuniseres på er vesentlig i egen prosess og i enhver samhandling med andre. Da handler det om hvordan kompetanse kommer til uttrykk og det handler videre om hva den kompetansen rettes mot opplever. Hva jeg kan – munner ut i hva jeg synliggjør gjennom min kompetanse. Den er knyttet til enkeltmennesket som må strebe etter å oppnå kompetanse. Ofte anser vi kompetanse som ”relativt” stabil, men stadig må den øves og vedlikeholdes. Selv om kunnskaper og ferdigheter er til stede i mennesket, betyr ikke at den enkelte bruker disse hensiktsmessig.

Når yrkesutøverne øker sin kompetanse, kan organisasjonens kompetanse også øke, men kun når de ansattes kompetanse blir brukt på en hensiktsmessig måte. Reflekterer enkeltmennesket bevisst og systematisk over egen praksis, og er i et lærende miljø, da kan kompetanse videreutvikles. Alle kan være med på å skape kompetanse, fordi vi bruker egne og hverandres tanker. Den kompetansen vi sitter inne med trekker daglig til seg ny kompetanse, drevet av vår egen nysgjerrighet og undring. En kan si, dette er enkeltmenneskets bidrag til verdiskapning.

Ressurser og kompetanse er ikke ensbetydende begreper. Kompetanse blir det først når ressursene hentes ut og gjøres til praktiske handlinger. Tankene våre er et speilbilde av kunnskapen vår og hva vi vet om de behovene vi får når vi skal uttrykke handlingene våre. Å være bevisste på tankene og behovene, gir også deg bedre muligheter for å styre selve gjennomføringen av handlingene. Har vi kjennskap til behovene våre, vet vi også når vi sitter igjen med uutnyttede ressurser. Det er noe vi kjenner på og føler når vi ikke blir brukt fullt ut. Jeg definerer dette som den uutnyttede ressurs.

Karrieremuligheter
Når du er en medarbeider, er utvikling av egen karriere et samspill mellom deg som individ og organisasjonen. Det handler om egen sosialiseringsprosess i organisasjonen og om den kan gi deg utviklingsmuligheter. Ut fra dette kan vi si at den interne rekrutteringspolitikk er knyttet til karrieremuligheter horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Enhver egenutvikling i en organisasjon er avhengig av hvilken politikk som føres her og hvilke behov organisasjonen har.

Muligheter i organisasjonen er avhengig av din interesse og den kompetanse som etterspørres. Videre er det avhengig av hva den enkelte ønsker å gjøre med egne karrieremuligheter på kort og lang sikt, og oppfatningen den enkelte har om egen kompetanseutvikling.

Gjennom yrkesårene øker den generelle kunnskap og kompetansen; kombinasjonen av ferdigheter og erfaring gir individet et vidt handlings- perspektiv.

Hva ønsker du å gjøre i karriereløpet?
Det er viktig at du så tidlig som mulig tenker over hva du vil, for å legge planer om hva du vil starte med for å nå dine mål. Det handler om å se og ta vare på egne muligheter.

Hva vil du bruke kunnskapen din til?
Hvilken kompetanse vil du bygge opp?
Hvorledes ønsker du å bruke deg selv i en profesjonell sammenheng?

Den enkelte trenger trolig noe tid på å tenke igjennom spørsmålene ovenfor. Tenk igjennom hva ønskene dine er for egen karriere og prøv å se karrieren i et helhetlig perspektiv. Samtidig er det vesentlig å tenke igjennom hvor lenge du vil karriereløpet ditt skal vare; noe du selv påvirker i stor grad. Ønsker du å pensjonere deg før den normale pensjonsalder for yrket du velger eller har valgt, er dette en problemstilling du må ta stilling til i helhetsvurderingen. Det kan være smart å klargjøre egne strategier for hvordan du vil gjennomføre dette. Hva du vil sette fokus på og hvordan du vil planlegge karriereløpet på kort og lang sikt.


Artikkelen er skrevet av Ingrid Hole.
Daglig leder og seniorrådgiver