Tilbake til artikler

Karriereløpet ©


Av Ingrid Hole

Innen organisasjon og ledelse er vi ikke flinke til å sette ord på hva vi kan og ikke kan.
Hvorfor tenke karriereløp ?
Hva betyr det for deg ?

Karriereløp vil for noen lede tankene til suksess og høye inntekter.
Et vellykket yrkesliv med innslag av dekadanse.
Nei, det er ikke hva jeg legger i betydningen av ordet.

I denne sammenhengen tar jeg utgangspunkt i det latinske ordet ”carraria”, som betyr kjørevei på norsk. Kjøreveien har med livet ditt og din egen utvikling å gjøre. Setter du kjøreveien inn i din personlige sammenheng kan den danne en ramme for hva du måtte ønske å gjøre noe med, innenfor området å lære mer. Rett og slett å øke din personlige kompetanse for å påvirke dine muligheter. Ofte blir muligheter slett ikke utnyttet hos den enkelte.

Ikke en kostnad
I næringslivet er det dessverre en lang tradisjon for, å unnlate å summere opp, hva som er den virkelige og sanne kompetansen hos den enkelte medarbeider. Hvis kompetanse blir notert i en personalmappe, hvem har satt kriteriene for å definere denne kompetansen? Dessuten er det knapt noen som forteller medarbeideren hva en legger i begrepet kompetanse. At kompetanse er ressursene han eller hun har og som de ”selger til” bedriften. Dessverre har tradisjonen hengt ved, at medarbeideren er en kostnad; og at kostnadstallet begrunner de fleste bemanningsreduksjoner. Hvem er eier av kompetansen? Medarbeideren!
Det er slett ikke umulig og aldri for sent å gjøre noe med din personlige utvikling. Det kan være ganske smart å gjennomføre en målrettet og planmessig egenutvikling. Trolig vil denne skaffe deg en tryggere og bredere kompetanseplattform. Kort og godt er det viktig at den enkelte medarbeideren selv gjør et løft for å stå sterkere rustet i konkurransen med andre når jobbene skal fordeles.

Takle omstillinger
Mulighetene ligger i medarbeideren selv. Nå vil sikkert flere lesere mene jeg provoserer dem. Mitt utgangspunkt er at jeg vil oppmuntre deg til å tenke igjennom spørsmålet:

Hvordan vil du takle en ny omstilling?
Fordi endringer og omstillingsprosesser skjer ofte om og om igjen, er det blitt et påtrengende bilde i tiden. Derfor er mitt råd til den enkelte medarbeider å starte egen bevisstgjøringsprosess. Har du ønsker om å gripe fatt i egen situasjon; ta over styringen av fremtiden din, ved å bli mer bevisst og aktiv på egne vegne. Da vil du på sikt kunne stå sterkere ”rustet” i egen arbeidssituasjon. Rett og slett ved å forberede deg på å møte omstillinger. La ikke omstillinger få muligheter til å ”felle deg som menneske og medarbeider”. Du er ressursen og du vet best hva dine kunnskaper og erfaringer er. Det er oppsiktsvekkende at mange bærer på store uutnyttede ressurser. Ressurser i form av egenskaper som ikke er oppdaget eller forløst. Hvis disse blir kombinert med tidligere erfaringer, ville en ny og sterkere kompetanse bli eksponert.

Ikke flinke nok
Innen organisasjon og ledelse er vi ikke flinke til å sette ord på hva vi kan og ikke kan. Den hierarkiske strukturen i næringslivet har ikke lagt vekt på å definere kompetanse i noen særlig grad. Her er den formelle kompetanse og realkompetanse brukte begreper. Begreper som kan bekreftes skriftlig i form av vitnemål og attester. Til tross for dette, er det gjennom erfaringer og praktiske kunnskaper vi tilegner oss våre egne mestringsområder = handlingskompetanse.

I dette perspektivet, kan det synes som den byråkratiske og hierarkiske organisasjonen har stengt ute viktige oversikter og elementer innen kompetansekartlegging. På hvilken måte kan da den enkelte bedrift kjenne til den virkelige og sanne kompetanse hos sine medarbeidere? Det er gjennom handlingskompetanse vi er i stand til å kommunisere vår kunnskap. Handlingskunnskap kan defineres som taus og innforstått. Men kunnskap må gjøres personlig for at den skal kunne anvendes relevant. Ønsker du å sette fokus på hva handlingskompetanse er, må du kunne sette ord på den; og først da blir den din kompetanse.

Se egen karriere
Å se egne karrieremuligheter er viktige utfordringer. Å bearbeide egne erfaringer er å se muligheter. Det handler om å gjøre noe med de utfordringene du møter. Derfor er det viktig at den enkelte trener seg i å se egen kompetanse som en styrke. Og ikke minst å se kompetanse og karriere i et helhetlig perspektiv, fordi karriereløpet har en livslang dimensjon. Det eneste fremtidsforskere kan spå om fremtiden er, at vi alle vil møte kravet om endringer og omstillinger i arbeidsforhold.
Hva vil en omstilling bety for deg ?
Hvordan vil du takle den ?
Historie kan vi ikke gjøre noe med, men alt som gjelder egen fremtid kan du påvirke og styre på en mer bevisst og offensiv måte.

Vi utvikler oss
Hvordan ønsker du å utvikle dine karrieremuligheter på kort og lang sikt ?
Innenfor tidsperioder er det forskjellige ting som skjer i livet vårt.
Vi utvikler kompetanse og vi blir en kunnskapsressurs. Helheten i kunnskapsnivået vårt er med på å påvirke våre evner til samhandling i samfunnet. I dagens samfunn utvikler mange et samliv som karrierepar og kvinner føder barna. Både kvinner og menn ønsker å ta vare på og vedlikeholde egen karriere. Å utvikle en karriere er å se samspillet mellom individer som altså er deg og den bedriften du arbeider i. Kort sagt: Hvordan vil du bruke deg selv ?
De fleste trenger noe tid på å tenke igjennom disse spørsmålene. Noen trenger kanskje veiledningshjelp for å starte en bevisstgjøringsprosess. En prosess som går ut på å se eget karriereløp i et helhetlig perspektiv for å møte endringer og omstillinger best mulig forberedt.


Artikkelen er skrevet av Ingrid Hole.
Daglig leder og seniorrådgiver