Tilbake til artikler

Lederutvikling – verdistyring – relasjoner og allianser

HVA KVALIFISERER TIL LEDELSE ©

Av Ingrid Hole

Kvaliteter og talent en leder må ha ligger i spennet mellom samarbeid og kommunikasjon, og i evnen til å nullstille maktmennesker. Summen av dette kalles å ha gode lederegenskaper. Jeg mener personlige egnede egenskaper må være tilstede før lederskap kan læres og videreutvikles.
Mennesker som drives av gjennomføring tiltrekkes ofte av lederrollen. I tillegg til de iboende egenskaper som går på de medmenneskelige relasjoner, er det viktig som leder å ha evnen til:

• Å være lyttende.
• Å arbeide gjennom andre.

Talentet må være til stede og det må være noen naturgitte forutsetninger. Hvis du ønsker en utvikling som trinnvis kan føre til ledelse, og kanskje til en topplederstilling, er det viktig i tillegg til gode lederegenskaper å inneha faglig tyngde og å være samfunnsbevisst. Videre er det viktig at personen også er sosial og omgjengelig og kan samhandle med ulike mennesker. Rett og slett å ha og å kunne bruke de “sosiale antennene”. Det handler om å ha:
Empati og en viss porsjon utstråling som gjør at folk lytter til deg. I tillegg er det viktig å ha det noe ekstra, det som gjør deg særegen til ledelse, for:


Ledelse innebærer å ha både person og sak i fokus
Ledelse forutsetter person til person forhold
I ledelse må en se sammenheng mellom lederrollen og veileder- rollen
En forutsetning er å ha evnen til å ta de upopulære avgjørelsene og å kunne gjennomføre de ubehagelige handlingene i organisasjonen når beslutningen er tatt.

 

Lederatferd
Forskere hevder at den enkeltes oppfatning om hvordan en påvirker andre er knyttet til sammenhengen. Når det gjelder omgivelsene vil han eller hun kontrollere, og dette gjøres gjennom egne subjektive oppfatninger, rammet inn av det lederskaps syn og talent lederen har. Med en iboende selvaktelse og et positivt selvbilde innebærer at individet kjenner seg selv, og har tro på egne kunnskaper og ferdigheter uansett hva andre sier eller gjør.

Ledelse i et lærende perspektiv
Utgangspunkt i ledelse burde sees fra et lærende perspektiv. Da er medarbeideren med kompetanse ressursen, og individet har ansvaret for å vedlikeholde egen læring og å tilegne seg ny læring. Fra dette perspektivet kan vi si, at medarbeider blir en hovedbærer av endringene og ”eier” av egen endringsprosess. En endringsprosess som er forankret i læring hos den enkelte medarbeider. Det lærende perspektiv vil også påvirke trykket i samhandlinger, med tverrfaglighet og gruppeprosesser. Samspillet i grupper vil preges av:
Endring er læring og gjennom læring går endring.

Dette krever forståelse for å gi større plass til mennesket i organisasjonen. Og en større vilje til å se mennesket som hovedressurs i det som må bli, en mer dynamisk prosess. Forskning har vist oss at motivasjonskraften ligger i medarbeiderne og deres daglige endringer gjennom kontinuerlige påvirkninger i prosessen.

Motivasjon er drivstoffet og
hierarkiske strukturer
dreper kreativiteten.

Derfor trenger fremtidens bedrifter mer fleksible organisasjonsstrukturer. Fordi organisasjonene utgjør en stor del av samfunnskulturen, som ikke er et statisk begrep, den er hele tiden i utvikling og endring.

Når vi tilegner oss kunnskap om hvorledes den hierarkiske struktur virker på menneskene i organisasjonene, kan vi bedre forklare virkningene på den menneskelige atferd. Det er få aspekter ved kvinner og menns atferd som ikke har sammenheng med disse faktorene i organisasjonen. Påvirkning av karriere- og utviklingsmuligheter ligger i strukturen i organisasjonen.

Verdistyring
Verdistyring dreier seg om organisasjonskultur, motivasjon og holdninger. Det dreier seg om kvalitet i alle ledd av bedriftens virksomhet. Det dreier seg om etikk i videste forstand. Ønsker vi å utdype det etiske perspektivet, går dette ut på å forstå holdninger, verdier, ansvar og at søkelyset rettes mot de mellommenneskelige relasjoner. Verdistyring dreier seg svært ofte om å endre holdninger, å styrke vår evne til å samarbeide med evne til fleksibilitet og omstillinger.

Relasjoner og allianser
For organisasjonene er det en god investering å legge størst mulig vekt på de gode relasjonene. Gode relasjoner gir en bedre arbeidsdag med bedre arbeidslyst og trivsel på jobben. Dette kan igjen reflekteres på mindre sykefravær, og den gode arbeidsdagen vil påvirke til en bedre utnyttelse av ressursene i organisasjonen.

Enkeltpersoner kan oppnå forbausende ting. Men for å oppnå eksepsjonelle resultater som individer, trenger vi allierte. Da er det smart å velge de beste relasjoner og allianser som passer ditt formål; på rett sted til rett tid.

Artikkelen er skrevet av Ingrid Hole.
Daglig leder og seniorrådgiver